Regulamin

Regulamin najemców

§1.

[Postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu TenanTeam.pl przez Użytkowników będących najemcami, potencjalnymi najemcami lub poszukujących ofert wynajmu lokali użytkowych oraz zasady pozyskiwania informacji, kierowania zapytań poprzez serwis internetowy TenanTeam.pl.
 2. TenanTeam.pl to platforma umożliwiająca uzyskiwanie informacji związanych z dostępnym zasobem lokali użytkowych oraz otrzymanie ofert od wybranych wynajmujących.
 3. Właścicielem serwisu TenanTeam.pl jest Proplab sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 13/7, 25-025 Kielce, REGON: 388704690, NIP: 6572959540, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS pod nr. 0000541035.
 4. W celu korzystania z usługi należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności. Przesłanie zapytania w serwisie internetowym oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności.
 5. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
  1. Platforma – prowadzona przez Usługodawcę w języku polskim platforma on-line funkcjonująca pod adresem www.TenanTeam.pl;
  2. Usługodawca – Proplab sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 13/7, 25-025 Kielce, REGON: 388704690, NIP: 6572959540, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000541035.
  3. Strona internetowa – strona internetowa pod adresem www.TenanTeam.pl oraz wszelkie jej podstrony;
  4. Usługa – pełen zakres usług świadczonych elektronicznie przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w zakresie określonym w Regulaminie. Istotę usługi stanowi umożliwienie dostępu poprzez sieć internet do serwisu TenanTeam.pl i umożliwienie kontaktu pomiędzy Użytkownikami;
  5. Użytkownik – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała lub zamierza dokonywać czynności poprzez Platformę;
  6. Regulamin – niniejszy dokument wraz z Polityką Prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu. Wszystkie dokumenty dostępne są na Stronie internetowej.
 6. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą drogą elektroniczną na adres e-mail: support@TenanTeam.pl.

§2.

[Usługi świadczone poprzez Platformę]

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników usługi elektroniczne na podstawie umów zawieranych na odległość pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.
 2. Informacje przekazywane przez Usługodawcę za pośrednictwem Platformy nie stanowią oferty Usługodawcy.
 3. Usługodawca nie pobiera opłat za świadczenie Usług na rzecz Użytkowników będących najemcami.
 4. Istotę Usług stanowi umożliwienie dostępu poprzez sieć internet do Platformy. Poprzez Platformę Usługodawca świadczy między innymi następujące rodzaje Usług:
  1. Newsletter
  2. możliwość określenia w Platformie parametrów lokali, których wynajęciem, Użytkownik jako najemca, jest zainteresowany,
  3. możliwość określenia w Platformie parametrów usług, których wykorzystaniem, Użytkownik jako usługobiorca, jest zainteresowany,
  4. przesyłanie przez Usługodawcę do Użytkowników będących potencjalnymi wynajmującymi informacji o złożonym przez Użytkownika zapytaniu,
  5. przesyłanie przez Usługodawcę do Użytkowników będących potencjalnymi dostawcami produktów i/lub usług informacji o złożonym przez Użytkownika zapytaniu,
  6. odpłatne udostępnianie Użytkownikowi będącemu wynajmującym danych Użytkownika będącego najemcą, w celu rozpoczęcia negocjacji oraz zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikami,
  7. odpłatne udostępnianie Użytkownikowi będącemu dostawcą produktów i/lub usług danych Użytkownika będącego najemcą, w celu rozpoczęcia negocjacji oraz zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikami.
 5. Zawarcie umowy o świadczenie Usług, z wyłączeniem Usługi Newslettera następuje z momentem dokonania złożenia zapytania przez Platformę. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie w/w Usług w każdym czasie, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie.
 6. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter następuje z momentem dokonania pełnego i prawidłowego zapisu na Newsletter poprzez Platformę. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie w/w usług w każdym czasie poprzez wypełnienie procedury udostępnionej przez Usługodawcę po naciśnięciu przycisku “Wypisz się”.
 7. Zapytanie wysłane przez TenanTeam podlega naszym standardowym warunkom, w tym opłacie za udostępnienie informacji o złożonym przez Użytkownika zapytaniu dokonywanej przez Użytkownika będącego potencjalnym wynajmującym lub dostawcą produktów i/lub usług, przy czym każdemu Użytkownikowi przysługuje bezpłatne udostępnienie informacji o pierwszym otrzymanym zapytaniu przypisanym do jego budynku, produktu lub usług.

§3.

[Składanie zapytań przez Platformę]

 1. Przesłania zapytania poprzez Platformę dokonuje się poprzez wypełnienie formularza (w którym należy podać następujące dane, m.in: imię, nazwisko, nazwę firmy, numer NIP, adres, numer telefonu, adres e-mail).
 2. Po prawidłowym wypełnieniu formularza Usługodawca wysyła do Użytkownika, na adres podany w formularzu, wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wysłania zapytania. Zapytanie Użytkownika zostaje obsłużone przez Usługodawcę po potwierdzeniu chęci jego złożenia poprzez kliknięcie w link umieszczony w podsumowaniu formularza Użytkownika.
 3. Dokonania zgłoszenia i późniejszych działań w ramach Platformy w imieniu i na rzecz Użytkownika mogą wykonywać wyłącznie osoby uprawnione do reprezentacji Użytkownika lub posiadające stosowne uprawnienie.
 4. Osoba upoważniona do reprezentacji Użytkownika jest zobowiązana do niezwłocznego powiadamiania Usługodawcy o fakcie cofnięcia posiadanego upoważnienia.
 5. Nie jest dozwolone podawanie danych nieprawdziwych.
 6. Nie jest dozwolone składanie zapytań za pomocą automatu.
 7. W razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika, Usługodawca może wstrzymać się z obsługą zapytania do czasu wyjaśnienia wątpliwości.
 8. W przypadku zmian organizacyjnych, prawnych, śmierci, utraty zdolności prawnej lub utraty zdolność do czynności prawnych Użytkownika, następcy prawni Użytkownika lub Użytkownik winni niezwłocznie poinformować Usługodawcę o zaistniałych okolicznościach.

§4.

[Ogólne zasady korzystania z Platformy]

 1. By móc korzystać z Usług dostępnych poprzez Stronę internetową lub za pomocą urządzeń mobilnych Użytkownik musi spełnić następujące wymagania techniczne:
  1. posiadać komputer, laptop, telefon komórkowy lub inne urządzenie z dostępem do internetu;
  2. posiadać dostęp do poczty elektronicznej;
  3. korzystać z przeglądarki internetowej Microsoft Edge w wersji 10.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 40.x lub nowszej, Google Chrome w wersji 50.0 lub nowszej, Safari w wersji 12.0 i nowszej);
  4. włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies;
 2. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
 3. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Platformy do działania na szkodę innych Użytkowników, Usługodawcy oraz osób trzecich.
 4. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do:
  1. używania udostępnionych funkcjonalności i zasobów Platformy zgodnie z celem Platformy;
  2. przestrzegania zasad prawa polskiego,
  3. poszanowania praw i dóbr osobistych innych Użytkowników,
  4. niedziałania na szkodę innych Użytkowników, Usługodawcy i osób trzecich.
 5. Treści zamieszczane przez Użytkowników w Platformie są ich własnością i wyłącznie oni ponoszą odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
 6. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, zamieszczanie w Platformie treści zawierających zapisy sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, wulgarnych, zniesławiających, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.
 7. Usługodawcy przysługuje prawo do edycji i usuwania treści zamieszczonych przez Użytkowników w zakresie, w którym zawiera ona treści niezgodne z prawem. Wszystkie treści niezgodne z prawem zostaną przez Usługodawcę usunięte w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia o ich istnieniu.
 8. Usługodawca ma prawo uzyskiwania od Użytkownika wglądu do oraz kopii wszystkich umów najmu zawartych przez Użytkownika z innym Użytkownikiem będącym wynajmującym, do zawarcia których doszło przy wykorzystaniu Platformy, a także aneksów i porozumień do nich. Użytkownik zobowiązuje się zapewnić odpowiednie zapisy w umowach najmu gwarantujące prawo wglądu i otrzymania kopii dokumentacji dot. umów najmu.
 9. Użytkownik na żądanie Usługodawcy jest zobowiązany do umożliwienia wglądu w korespondencję dotyczącą lokalu, o którym mowa w punkcie powyższym, prowadzoną między Użytkownikami.
 10. Użytkownik jest zobowiązany do poinformowania Usługodawcy o zawarciu umowy najmu, do zawarcia której doszło przy wykorzystaniu Platformy, oraz przesłania kopii bądź skanu umowy – w terminie 3 dni roboczych od jej zawarcia. Zapis dotyczy również późniejszych aneksów.
 11. Jeśli Użytkownik nie udzieli Usługodawcy informacji, o których mowa w punktach poprzedzających Usługodawca ma prawo zaprzestać świadczenia Usług na rzecz Użytkownika.

§5.

[Odpowiedzialność. Dostęp i korzystanie z Platformy]

 1. Usługodawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań mających na celu zapewnienie prawidłowego, bezpiecznego, ciągłego i wolnego od błędów dostępu do Platformy.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • działania podejmowane przez Użytkowników;
  • niespełnienie specyficznych wymagań Użytkownika, innych niż wynikające z ogólnego założenia Platformy;
  • prawidłowość, wiarygodność i dokładność danych uzyskanych podczas korzystania z Platformy;
  • przejściowe techniczne błędy zaistniałe w trakcie działania Platformy;
  • wady danych wprowadzonych do Platformy przez Użytkowników;
  • skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez Użytkowników, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań;
  • stan, jakość i wady prawne i fizyczne produktów, lokali i usług oferowanych przez Użytkowników w ramach Platformy;
  • działanie i zaniechanie osób trzecich i innych sił, na które Usługodawca nie ma wpływu
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody (także w postaci utraconych korzyści), naruszenie wizerunku, przerwy w działaniu przedsiębiorstwa, utracenie danych lub innego rodzaju informacji gospodarczej albo innych strat o charakterze majątkowym, wynikających w szczególności z:
  • niemożności korzystania z Platformy,
  • korzystania z Platformy,
  • braku dostępu do Platformy, danych, informacji, wiadomości opublikowanych lub odczytywanych w Platformie,
  • błędu w funkcjonowaniu Platformy,
  • nieautoryzowanego dostępu osoby trzeciej do danych,
  • oddziaływania osób trzecich,.
  • oraz wszelkich innych przyczyn związanych z Usługą, niezależnie od tego czy straty, naruszenia i utraty były efektem bezpośrednim lub pośrednim zdarzenia.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez osoby trzecie, które dostały się do Platformy wykorzystując w celu uzyskania dostępu poprawne dane (login i hasło) któregokolwiek Użytkownika.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia działania systemu spowodowane problemami technicznymi w sprzęcie komputerowym oraz oprogramowaniem, z którego korzysta Użytkownik, a także awarią sieci Internet, siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich, które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Platformy i oferowanej za jej pośrednictwem Usługi.
 6. W przypadku zawiadomienia o dostępie do Platformy osoby nieuprawnionej Usługodawca podejmie natychmiastowe kroki w celu zabezpieczenia zgromadzonych danych.
 7. Usługodawca przeprowadzać będzie regularne tworzenie kopii zapasowych danych umieszczonych na Platformie, w celu zminimalizowania ryzyka utraty danych poprzez działanie osób nieuprawnionych lub błędy techniczne w funkcjonowaniu.
 8. Usługodawca ma prawo do dokonywania zmian w Usłudze i Platformie, w związku z prowadzonymi pracami nad ulepszaniem i modernizacją Platformy. W szczególności Usługodawca ma prawo do zmiany funkcjonalności Platformy.

§6.

[Reklamacje związane z technicznym funkcjonowaniem Platformy]

 1. Każdy Użytkownik jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji z tytułu wszelkich nieprawidłowości działania Platformy w przeciągu 14 dni od wystąpienia nieprawidłowości. Reklamacja powinna zostać złożona drogą wiadomości e-mail wysłanej na adres: support@tenanteam.pl. Opis zaistniałej nieprawidłowości powinien umożliwiać Usługodawcy identyfikację problemu i jego naprawę.
 2. Usługodawca rozpatrzy reklamację w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.
 3. W przypadku wystąpienia poważnego błędu technicznego Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu do serwisu Platformy i Usługi i z tego tytułu nie przysługują Użytkownikowi żadne roszczenia.
 4. Wszystkie ewentualne błędy w funkcjonowaniu Platformy, uwagi i informacje o działaniu Platformy i Strony internetowej, a także naruszenia Regulaminu prosimy zgłaszać Usługodawcy drogą elektroniczną.

§7.

[Prawa własności intelektualnej]

 1. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne w Platformie i na Stronie internetowej stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
 2. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Platformy materiałów wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy i nie może naruszać postanowień niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Usługodawcy i Użytkowników.
 3. Zabronione jest modyfikowanie i kopiowanie elementów Strony internetowej oraz Platformy.
 4. Tworzenie stron internetowych i aplikacji podobnych lub identycznych z Platformą, które wprowadzają odbiorców w błąd i mogą sprawiać wrażenie, że pochodzą lub mają związek z Usługodawcą, stanowi delikt na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

§8.

[Ochrona danych osobowych]

 1. Dane Użytkowników będą wykorzystane wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i Usługodawca zobowiązuje się nie ujawniać ich osobom trzecim, innym niż inni Użytkownicy będący wynajmującymi, dostawcami produktów lub usług, jeżeli działania Użytkownika będą tego wymagały, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej.
 2. Szczegółowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności, dostępnym na Stronie internetowej.

§9.

[Zmiany Regulaminu]

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, w szczególności ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub techniczne i organizacyjne zmiany w sposobie realizacji Usług, a także w przypadku zmiany prawnej organizacji działalności Usługodawcy. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane czynności realizowane poprzez Platformę.
 2. O zmianach oraz ich treści Usługodawca poinformuje Użytkowników na 14 dni przed ich wprowadzeniem. Informacja zostaje przekazana Użytkownikowi poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres podany podczas rejestracji.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na zmianę Regulaminu poprzez zaznaczenie w Platformie odpowiedniego okienka pod tekstem informującym o zmianie Regulaminu.
 4. W przypadku niewyrażenia zgody na zmianę Regulaminu Użytkownik powinien zaprzestać korzystania z Platformy.
 5. W przypadku niepodjęcia przez Użytkownika żadnych z w/w działań, z upływem 14 dni od dnia doręczenia informacji o zmianie Regulaminu, zmiany zaczynają Użytkownika obowiązywać tak, jakby zaakceptował zmiany Regulaminu w trybie określonym w niniejszym paragrafie.

§10.

[Postanowienia końcowe]

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Do wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu i zawartej przez Użytkownika i Usługodawcę umowy stosuje się prawo polskie oraz właściwe są sądy jurysdykcji polskiej. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów zaistniałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2022 roku.

Kontakt

Chętnie Ci pomożemy.

Nasza technologia bierze na siebie wszystko to, co do tej pory niepotrzebnie zabierało uwagę naszych klientów, a oni mogą skupić się na tym co najważniejsze – efektywnym budowaniu swojego biznesu.

Adres firmy:
Proplab sp. z o.o.

Plac Małachowskiego 2
00-066 Warszawa Polska
NIP: 6572959540

Dane kontaktowe: